MRKVIČKA – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy

Kolegiální podpora v síti Mrkvička

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Projekt Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. Kolegiální podpora v síti Mrkvička, č. CZ.02.03.68/0.0/0.0/1.3.00/16_010 realizujeme od 1. listopadu 2016 do 31. října 2019.

Cílem projektuje zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovuformou vzájemných náslechů a formou společné přípravy a realizace výukových celků do vybraných MŠ jako jednu z forem zvyšování kompetencí pedagogů v oblasti environmentální výchovy.

Druhým cílem je zajistit výměnu zkušeností mezi vedoucími pracovníky a pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovus vedoucími pracovníky a pedagogy mateřských škol, které jsou v tomto oboru nositeli dobré praxe formou stáží.

V průběhu projektu (3 školní roky) se uskuteční celkem 45 stáží v délce 5 dní na 9 vybraných mateřských školáchposkytne kolegiální podpora 400 pedagogům mateřských škol z celé ČR.

Pedagogovi, který se zúčastní stáže, bude refundována mzda. Pedagogovi, který se zúčastní kolegiální podpory, bude vyplacena odměna na DPP.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA STÁŽ

Popis stáží 

Stáže nabízíme v délce 5 dnů, jsou určeny pro celkem 45 stážistů a uskuteční se na 9 mateřských školách po celé ČR. Jsou zaměřeny na čtyři oblasti – Manažerské dovednosti, Pedagogické přístupy a programy, Organizační a provozní otázky v MŠ, Úprava a využití školní zahrady.

Specifika mateřských škol – jak si vybírat

V nabídce 9 mateřských škol naleznete kromě identifikačních údajů (název, adresa apod.) především popis školy, termín stáží a zaměření stáže. Doporučujeme vybírat podle popisu zaměření stáže tak, aby pro Vás stáž měla co největší přínos.

Jak se přihlásit na stáž?

Poté, co si vyberete školu, která Vám bude nabídkou stáže přínosem, je potřeba vyplnit online přihlášku u popisu dané mateřské školy.

Online přihláška obsahuje osobní údaje a informace o Vašem zaměstnavateli (např. přesný název školy, IČ mateřské školy apod.). Dále pak už vybíráte termín stáže ve škole, která se Vám líbí, a odpovídáte na jednoduché otázky. Pokud by stáž na této škole v daném termínu byla během vyplňování Vaší přihlášky obsazena, údaje, které jste vyplnili, se uloží a nemusíte je při volbě jiného termínu nebo školy znovu vyplňovat.

Podmínky pro přihlášení:

 • Zájemce musí být pedagogický pracovník mateřské školy.
 • Zájemce se může v rámci projektu účastnit pouze jedné stáže.
 • Zájemce musí vyplnit online přihlášku a souhlasit s podmínkami stáže.
 • Zájemce musí nejpozději do 5 dní od vyplnění online přihlášky vyplnit, podepsat a odeslat Smlouvu o podpoře a Dotazník PŘED.

Povinnosti stážisty a termíny plnění naleznete ve Smlouvě o podpoře. Prosím věnujte jí pozornost.

JAK PROBÍHÁ STÁŽ?

Stážista přijíždí do mateřské školy na 5 dní, dle předem stanovené nabídky/přihlášky, vždy nejpozději do 10:00 hodiny ranní, není-li v podmínkách uvedeno jinak (v MŠ Jablonec nad Nisou a v MŠ Paskov je nutné nastoupit stáž první den nejpozději v 8:00 hodin). Každý den stáže trvá 8 hodin. Stáž není možné zkrátit, trvá 40 hodin. Odjíždí se poslední den, nejdříve po 14:00 hodině.

Před příjezdem na stáž dostane Časový harmonogram a plán stáže včetně kontaktů na odpovědnou osobu za stáž v mateřské škole.

Na začátku stáže ve škole vždy proběhne úvodní setkání za účasti odpovědné osoby za stáž z MŠ, účastníka stáže a regionálního koordinátora za SSEV Pavučina, z. s. Obsah stáže se pak odvíjí od nabídky mateřské školy a domluvy během úvodního setkání mezi stážistou a odpovědnou osobou za stáž.

Stážista si v průběhu stáže vede vlastní portfolio, které obsahuje poznámky a materiály získané během stáže a je zpracováno dle vzoru tak, aby jej mohl použít při předávání informací ve své mateřské škole, případně jiným zájemcům.

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat manažerku stáží. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

PŘEHLED ŠKOLEK, STÁŽÍ / PŘIHLÁŠKA

Název školy: Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
Adresa školy: Sídliště Míru 750, 392 01 Soběslav
Kraj: Jihočeský
Ředitel: Alena Krejčová
Web: www.msduhasobeslav.cz
Provozní doba školy: 6:00 – 16:30
Osoba odpovědná za stáž: Alena Krejčová
Oblasti podpory: MD, PP, OP, ŠZ

Popis školy:

MŠ DUHA Soběslav se nachází v okrajové části města Soběslav. Přestože jsme školou na nevelkém sídlišti, přírodu máme v malé blízkosti. Škola je samostatný právní subjekt, má 11 tříd, 207 dětí, 16 pedagogů, asistenta pedagoga pro zajištění integrace a 15 provozních zaměstnanců. Preferujeme dobrou spolupráci s rodinou, vzdělávání prostřednictvím přímých prožitků a bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné. Jsme otevřeni pro vzájemné sdílení a novou inspiraci, která pomáhá pedagogickému rozvoji a kvalitnímu vzdělávání.

Podpora v oblastech:

Manažerské dovednosti

Naše škola může nabídnout stážistům zkušenosti ze zavedení informačního a komunikačního systému, formy, které jsou využívány jako např. operativní porady se zástupci jednotlivých tříd, komunikace prostřednictvím vymezení kompetencí v rámci informačního systému a IT technologií a další. Spolupráce s rodinou je jedním z cílů a filosofií školy. Velký důraz klademe na získání počáteční vzájemné důvěry a nastavení společné cesty ve výchově a vzdělávání. Můžeme předat zkušenosti s různými formami spolupráce, jak s rodiči samotnými, tak zkušenosti z různých aktivit, které jsou součástí doplňkového programu školy. Na podporu spolupráce připravujeme pro rodiče informační zpravodaje a provádíme osvětu, která napomáhá dobré adaptaci dětí, taktéž prostřednictvím zpravodaje. Připravujeme dny otevřených dveří, realizujeme před adaptační odpoledne pro děti společně s rodiči, hrací odpoledne pro celou rodinu za účelem vzájemného poznání na začátku docházky dítěte do mateřské školy. Chceme být rodičům dobrým partnerem a za tímto účelemmá naše škola zřízenou tzv. „školní radu rodičů“- zástupce jednotlivých tříd, kteří se společně s vedením školy podílí na řešení problémů v oblasti činnosti školy. Prostřednictvím těchto zástupců mohou rodiče vyjadřovat svoje názory, náměty podílet se na tvorbě či inovacích ŠVP PV. Preferujeme otevřenou komunikaci a spoluúčast na dění školy. Pro informovanost rodičovské veřejnosti využíváme různých forem od informačních nástěnek, „okénko školy“, webové stránky školy, každodenní pohovory a plánované konzultace. Školu prezentujeme prostřednictvím koordinátora medializace školy. Využíváme místního tisku, prezentujeme školu prostřednictvím výstav v našem městě např. „Brzy budu školákem“ zaměřená na přiblížení předškolního vzdělávání a jeho důležitost před vstupem do ZŠ. Spolupracujeme s řadou organizací v našem městě. Finanční podporu hledáme prostřednictvím projektů. Spolupráci se zřizovatelem máme na velmi dobré úrovni, organizujeme společná setkání s Radou našeho města, nabízíme zkušenosti, které podpořily samostatnou funkčnost školy. Škola realizuje výběrová řízení i v rámci investic. Máme zkušenosti s přípravou rozpočtů, využívání možností podpory jiných zdrojů – úřad práce apod. Škola má zřízenou funkci školního koordinátora EVVO, který v rámci své činnosti sdílí nové zkušenosti s pedagogickým týmem školy, podává nové návrhy na zkvalitnění vzdělávací nabídky a zajišťuje dostatečnou vybavenost školy v této oblasti.

Pedagogické přístupy a programy

Součástí ŠVP PV jsou dílčí projekty školy, které jsou zaměřeny na různé oblasti. Projekt „Babička Kořenářka“ je zaměřen na podporu environmentálního vzdělávání. K naplnění daných cílů škola využívá vlastní školní zahrady, která nabízí řadu příležitostí vytvořením podmínek, blízkého okolí a výborné spolupráce s malou farmou u Kubešů taktéž v blízkosti školy.

Mezi další nabízené projekty školy patří „sovička Jůla“- projekt na podporu zdravého životního stylu, „medvídek Míša“, který je zaměřen na prevenci patologických jevů. Setkáte se u nás s řadou experimentů, uvidíte využití interaktivní tabule Smart board ve vlastním vzdělávacím procesu, výukové programy MENTIO při práci sMAGIC BOXEM a další.

Vzhledem k blízkosti přírody využíváme prvků lesní mateřské školy, organizujeme výlety do přírody apod. Spolupracujeme s humanistickým centrem NAROVINU, jsme zapojeni v celoročním projektu partnerských škol v KENI. Připravujeme jednotlivá témata, předáváme si zkušenosti a v rámci workshopů se navzájem poznáváme.

Jsme zapojeni v e-twinningových projektech v současné době je naší partnerskou školou ZŠ a MŠ Zábiedovo Slovenská republika. Významně se zaměřujeme na logopedickou prevenci, realizujeme logo projekt na podporu rozvoje komunikační kompetence, předčtenářské gramotnosti – „hrátky hrošíka Logíka“ a „Neobyčejné příběhy pejska Broka“. Pro zpestření vlastní vzdělávací nabídky využíváme práce s hlínou a pálení ve vlastní peci. Přestože má škola vytvořené dobré podmínky pro vzdělávání a řadu kvalitních pomůcek, preferujeme pobyt dětí v přirozeném prostředí, poznávání našeho města, vytvoření kvalitních lidských hodnot pro vzájemné soužití.

Pro získání zpětné vazby využíváme různých evaluačních nástrojů, především různých forem zpětné vazby od dětí.

Organizační a provozní otázky v MŠ

Naše škola se odlišuje od ostatních jinými podmínkami pro vlastní vzdělávací proces. Myšlenka vytvoření tzv. dvoutřídek vznikla v době, kdy škola chystala velkou rekonstrukci a byl připraven RVP PV s filosofií individualizace ve vzdělávání nabídkou činností a sledováním vzdělávacích pokroků u jednotlivých dětí. Nové uspořádání přineslo možnost pracovat s menší skupinou dětí při daných normativech, přineslo pocit bezpečí při vlastní práci pedagogů, náročnost při nastavení přímé vyučovací povinnosti a předpokládá velmi dobrou týmovou spolupráci. Život dětí ve dvoutřídce vyžaduje společné nastavení pravidel, dává dětem poměrně velkou volnost, ale zároveň vytváří významnou odpovědnost.

Vedení školy maximálně podporuje pedagogy v dalším vzdělávání, vytváří prostředí pro otevřenou komunikaci, podporuje jakékoliv nové náměty, návrhy, myšlenky, které jsou pro školu novým přínosem a požaduje po personálu spoluúčast při rozhodování a řešení různých situací. Škola byla zapojena do projektu na podporu zdravého životního stylu. Cílem projektu byla podpora spolupráce ŠJ s pedagogy, propojení vlastního stravování se vzdělávacím procesem. Odšťavňování, příprava pomazánek, slavnostních tabulí a další, jsou součástí aktivit školy. Můžeme nabídnout zkušenosti jak společně s ŠJ, pedagogy, dětmi a rodiči představit rodičovské veřejnosti školní stravování, či oslavit jiné významné dny v této oblasti. S dětmi slavíme „Den jablek“, těstovin apod. Dozvíte se u nás, jakou cestu volíme v rámci osvěty směrem k rodičovské veřejnosti, jaké jsou naše jídelníčky a co se nám daří. Rádi se podělíme o zkušenosti jak navázat dobrou spolupráci mezi školou a Školní jídelnou, která v současné době zapojením do projektu „Zdravá školní jídelna“ usiluje o významné ocenění své kvality. V rámci doplňkové činnosti vaříme i pro sousední základní školu, jsme střediskem praktického vyučování pro budoucí pomocné kuchaře. Máme svoji prádelnu a bohaté zkušenosti s jejími potřebamivlastního údržbáře a zahradníka.Není to přepych školy, ale několikaletá zkušenost, jak dovést zřizovatele k poznání, kde se dá ušetřit a přitom zajistit komplexní potřeby školy. Do evaluační činnosti jsou zapojeni všichni zaměstnanci.

Úprava a využití školní zahrady

Nabízíme zkušenosti s využitím zahrady školy – nastavení její funkce pro potřeby vzdělávacího procesu, pohybového vyžití dětí, podpory bezpečného pohybu na komunikacích – dopravní hřiště, vytvoření odpočinkové zóny – jeviště a hlediště, prostor pro aktivity s rodiči a další.

Máme zkušenosti se zapojením rodičovské veřejnosti v souvislosti s přípravou přírodní zahradyv rámci projektu. V současné době realizujeme 1. etapu projektu „Zahrada našich snů“ za podpory Nadace proměny Karla Komárka, kde jsme na základě podání žádosti a tříkolovém výběrovém řízení získali nadační příspěvek.

Nové uspořádání zahrady by mělo pomoci založit u dětí elementární povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí. Pomoci u dětí vytvořit otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí.

Venkovní učebna, kutiště, klackoviště, vodní prvek, dílny a pískoviště by měly nabídnout dětem možnost experimentovat s různými materiály a rozvíjet tak manipulační i pohybové schopnosti dětí. 

Můžeme nabídnout zkušenosti s přípravou projektu, se zapojením všech cílových skupin – dětí, rodičů a pedagogů.

Projekty a další aktivity:

Škola získala dotaci na projekt EVVO „Babička Kořenářka“. Cílem projektu byla podpora vzdělávání v této oblasti, tedy vlastní projekt, vytvoření podmínek na zahradě školy, zakoupení náčiní a pomůcek, výroba dendrologických zásobníků, podpora vzdělávání pedagogů, výlety do Center EVVO a osvěta pro rodičovskou veřejnost. Na projektu se spolupodílel zřizovatel i rodičovská veřejnost. Projekt je zastřešen maňáskem Babičky Kořenářky, která děti provází během celého školního roku ve všech třídách. Projekt je součástí ŠVPPV. Dalšími aktivitami jsou výlety do přírody v našem okolí a na farmu u Kubešů.

Jak se do školy dostat:
Soběslav se nachází na přímé trase Praha – Tábor – Soběslav – České Budějovice.

Autobusem přijeďte na zastávku Soběslav, zimní stadion, která je v obou směrech. Cesta pěšky trvá cca 15 minut – po výstupu z autobusu směr na Tábor stále kolem E55 na plně řízené světelné křižovatce odbočit vlevo a jste u školy.

Vlakové nádraží Soběslav je na opačném konci města než je škola, MHD po městě není zavedena, pěšky trvá cesta cca 25 minut. Vlakové nádraží – směr náměstí – kolem KD Národ přes park k E55 – přes plně řízenou světelnou křižovatku rovně a zde se nachází naše škola.

Název školy: Základní škola a mateřská škola Jurta
Adresa školy: Vítězství 29, Děčín 33 – Nebočady, 405 02
Kraj: Ústecký
Ředitel: Petra Tanglová
Web: www.lesniklub.cz
Provozní doba školy: 7:15 – 16:00
Osoba odpovědná za stáž: Lucie Zimolová
Oblasti podpory: MD, PP, OP, ŠZ

Podpora v oblastech:

Manažerské dovednosti

Od každého něco, podle potřeb toho kterého stážisty. Máme zkušenosti s komunikací s rodiči (rodiče jsou klíčem ke všemu dění), prezentací školky veřejnosti i psaním projektů především neinvestičního charakteru.

Pedagogické přístupy a programy

Program Lesní mateřská škola – čtvrtý rok provozujeme lesní mateřskou školu s celodenním, celoročním provozem. Školka je součástí farmy a děti jsou denně v kontaktu s reálnými situacemi, které nám provoz farmy nabízí a který běží v kontextu přirozeného plynutí roku. Děti mají možnost každodenního kontaktu s domácími zvířaty, o která se učí starat, učí se k nim chovat tak, aby jim ani sobě neublížili. Mají možnost pozorovat provoz na farmě, znají zaměstnance, kteří zde pracují jménem a vědí, s čím se na koho mohou obrátit, když se například rozbije židlička. Učí se přirozeně s dospělými komunikovat, získávat relevantní informace. Mnoho věcí, kterými jsou venkovní i kamenná školka vybaveny pocházejí s dílen zde na farmě. Děti vědí, čí práce stojí například za výrobou podlahy, učí se chápat souvislosti „Já a místo, ve kterém žiji“, možnosti lokálních zdrojůapod. Jsme s dětmi celý den venku za každého počasí. Velmi jedinečná možnost zkušenosti na vlastní kůži. Budete mile překvapeni, co všechno se dá v terénu dělat a zažít.

Organizační a provozní otázky v MŠ

Především legislativa je u lesních školek specifická, ale vzhledem k tomu, že máme status MŠ základ předepsaný školským zákonem i Správním řádem je stejný. Zajímavým a velmi odlišným je však provoz lesní školky. Jsme s dětmi celý den venku za každého počasí. Velmi jedinečná možnost zkušenosti na vlastní kůži. Budete mile překvapeni, co všechno se dá v terénu dělat a zažít.

Úprava a využití školní zahrady

Naše zahrada je budována jako hřiště v přírodním stylu. Herní prvky jsou koncipovány tak, aby si na nich děti mohly trénovat svoje dovednosti, osahávat svoje možnosti a rozvíjet svoje schopnosti.

Popis školy:

MŠ Jurta (lesní školka) se nachází v areálu a je přirozenou součástí farmy společnosti Jurta, o.p.s (www.jurta.cz). Jurtu najdete přibližně na půli cesty mezi Ústím nad Labem a Děčínem a nachází se na rozhraní Českosaského Švýcarska a Českého středohoří. Základem sdružení, které vzniklo před 15 lety jako poskytovatel terénních sociálních služeb, je nově a citlivě zrekonstruovaný původní německý statek (chráněné dílny – truhlárna + katr + sušárna na dřevo, prádelna, keramická dílna, zemědělská část pěstování zeleniny, chov prasat, oslů, ovcí, nově založený sad), možnost ubytování, vybavené školící centrum. MŠ Jurta obývá přízemí novostavby (jídlo, odpočinek dětí, sociální zařízení – 10 % času ze dne) + dřevostavbu s hřištěm v přírodním stylu, okolní lesy (90% času).Školka má jednu třídu (děti ve věku 2,5 – 6 let, děvčata a chlapci cca 50%/50%)), kapacita školky je 20 dětí. Děti k nám dojíždějí jak z Děčína, tak z Ústí nad Labem. K dispozici máme dřevostavbu s kamny na dřevo, bez vody a elektřiny, která je usazena na zahradě – malý sad s herními prvky v přírodním stylu. Dále využíváme jedno patro moderní novostavby k odpolední relaxaci, popř. spánku dětí.

Jak se do školy dostat:

Nejlépe vlakem do stanice Děčín a pak MHD bus č. 9, konečná zastávka „Nebočady“, případně vlakem až do stanice Boletice nad Labem.

Provozní doba školy: 7.15 – 16.00 hod

Projekty a další aktivity v EVVO:

Již třetím rokem realizujeme projekty z FMP Euroregionu Labe Ziel 3 – zaměřené na výměnu zkušeností s německými lesními školkami, jejichž nedílnou součástí jsou přímá setkání pedagogů s dětmi a také rodičů.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace
Adresa školy: Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí
Kraj: Vysočina
Ředitel: Tomáš Augustýn
Web: http://ms.noveveseli.cz/
Provozní doba školy: 6:30 – 16:00
Osoba odpovědná za stáž: Monika Kovalská, vedoucí učitelka MŠ
Oblasti podpory: MD, PP, OP, ŠZ

Nabízená podpora v oblastech:

Manažerské dovednosti

 • Zpracování koncepce školy
 • Kontinuita koncepce a programů školy
 • Spolupráce a sdílení na všech úrovních (samospráva, spolky, neziskovky, firmy)
 • Získávání finanční podpory
 • Prezentace školy, publikování, web školky
 • Otevřená a komunitní školka

Pedagogické přístupy a programy

 • Školní program EVVO
 • Ekoškolka
 • Skutečně zdravá škola
 • Využití alternativních směrů – pedagogika Montessori – práce s elipsou

– Začít spolu – práce v CA, zpětná vazba

– Lesní školky – terénní vzdělávání

 • Prožitkové učení, smyslové učení

Organizační a provozní otázky v MŠ

 • Ekologizace provozu
 • Zapojení rodičů
 • Plán aktivit ve vztahu k programům MŠ
 • Spolupráce a zapojení provozních zaměstnanců
 • Třídění odpadů – baterkožrout, železožrout, hliníkožrout, víčkožrožrout

Úprava a využití školní zahrady

 • Přírodní zahrada a její fungování
 • Terénní vzdělávání
 • Údržba zahrady a její udržitelnost
 • Jak získat finanční prostředky
 • Zahrada svépomocí
 • Vermikompostování
 • Využití plodů a úrody pro kuchyň, vaření tříd a vánoční jarmark

Popis mateřské školy:

Školička Kamarád je čtyřtřídní předškolní zařízení s kapacitou 25 dětí na třídu a leží v srdci Českomoravské vrchoviny. Do MŠ dochází děti z Nového Veselí a dalších spádových obcí, a to Březí n/O., Kotlas, Matějova, Újezdu, Rosičky, Budče. Od roku 2003 je součásti společné příspěvkové organizace spolu se základní školou. Pracujeme podle vlastního ŠVP s názvem „Země – planeta tisíce ostrovů“ s důrazem na EVVO a ekologickou výchovu. Jsme zapojeni do programu Ekoškola a druhým rokem ověřujeme druhé ze čtyř témat, než budeme moci získat titul Ekoškolka. Také jsme zapojeni do Skutečně zdravé školy a usilujeme o bronzové ocenění. Jsme ve fázi změn v přístupech, zapojení rodičů do dění školy. Dále jsme zapojeni do sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu „MRKVIČKA“ a do přeshraničního projektu „Přírodní zahrady“. Dílčími projekty jsou „Malý zahradník“, „Recyklohraní“, „Plastožrout“.

Součásti MŠ je vlastní školní jídelna, přírodní a dobrodružná zahrada, keramická dílna a prádelna. V současné době se buduje dědečkova dílna a babiččina komůrka. Zahrada o rozloze 2664 m čtverečních je certifikována jako ukázková přírodní zahrada, a to od roku 2011. Kolektiv MŠ tvoří 15 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických, 1 asistent pedagoga, 1 chůva a 5 provozních. Všichni vzájemně spolupracují a naplňují cíle vytýčené v oblasti EVVO a i vlastním přístupem jsou dětem příkladem.

Projekty a další aktivity v EVVO:

Všechny naše projekty najdete na http://www.ms.noveveseli.cz/projekty.htm

Aktivity školky v oblasti EVVO

RITUÁLY NA ELIPSE

 • společná oslava narozenin dětí – narozeninový rituál
 • rituál ticha
 • kapičkový rituál
 • plamínkový rituál
 • mušličkový rituál
 • pozdrav Slunci

TŘÍDNÍ TRADICE

 • společné posezení s maminkami ke Dni matek a ke Dni rodiny – Srdíčkové odpoledne, Den s tátou

EKO KOUTKY V MŠ

 • péče o zvíře v MŠ, vytvoření správných podmínek k životu
 • péče o králíčka na zahradě MŠ
 • péče o ptáčky v zimě – sypání do krmítek na zahradě MŠ
 • péče o lesní zvěř – vlastní krmelec v lese

ZVÍŘECÍ ADOPCE

 • finanční podpora Ježka ušatého v ZOO Jihlava – použijeme výtěžek ze sběru kaštanů v MŠ

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

 • péče jednotlivých tříd o zahradu MŠ – zalévání, pletí
 • sběr bylin a jejich sušení
 • sběr plodů a jejich zamražení, sušení či kompotování
 • využití úrod na vánoční jarmark

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU

 • návštěva učebny v přírodě na zahradě školy – průběžně

EKOLOGIZACE PROVOZU ŠKOLY

 • třídění odpadu – baterkožrout, hliníkožrout, plasty, papír, bio, ostatní
 • úspory energie a vody – trvalé vedení dětí
 • výměna tepelných zdrojů ve třídách, výměna vodovodních baterií opatřené spořiči vody
 • ekohlídky, hospodáři

Jak se k nám dostanete: 

Autobusem do obce Nové Veselí z Prahy nebo Brna spojem přes Jihlavu nebo Žďár nad Sázavou. Z centra obce pak pěšky kolem základní školy ulicí U Rybníka. Cesta trvá asi 10 minut a mateřská škola je zelená budova.